Despre program

Titlul proiectului: „Program de formare a competenţelor de cercetare şi profesionale pentru masteranzii din domeniul ştiinţelor sociale”
Contract nr.: POSDRU/86/1.2/S/64088, finanţat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”.
Domeniul major de intervenţie: 1.2 „Calitatea în învăţământul superior”.
Coordonator inter-regional: Universitatea din Bucureşti (Facultatea de Socioloie şi Asistenţă Socială).
Perioada de implementare a proiectului: 1 Aprilie 2011 – 31 Martie 2014.
Valoarea proiectului: 8250900
Manager de proiect: Prof. Dr. Dan Dungaciu

Obiectivul general al proiectului „Program de formare a competenţelor de cercetare şi profesionale pentru masteranzii din domeniul ştiinţelor sociale” are în vedere constituirea unei reţele universitare multi-regionale având ca scop îmbunătăţirea calităţii programelor de master şi completarea pregătirii masteranzilor facilitându-le accesul la mobilitate academică şi strategii de practică (de cercetare, respectiv profesionale).

În mod punctul, acest obiectiv îşi găseşte finalitatea în următoarele obiective specifice:

  • Acordarea de burse pentru masteranzi condiţionate de participarea şi rezultatele deosebite obţinute în activitățile de cercetare și în stagiile de practică profesională;
  • Identificarea nevoilor angajatorilor de pe piața muncii relevanți pentru calificările oferite prin programele masterale ale Solicitantului și Partenerilor;
  • Adaptarea curriculei şi metodelor pedagogice din cadrul programelor de master în vederea transmiterii unor competențe și cunoștințe teoretice corelate cu aceste nevoi (și cu Cadrul Național al Calificărilor în Învățământul Superior);
  • Mobilitatea profesorilor şi studenţilor între diferitele instituţii asigurând posibilitatea accesului la resursele acestora;
  • Adaptarea curriculei de master la competenţele transversale relevante la nivel european.

Proiectul îşi propune să contribuie la realizarea acestor obiective sporind calitatea formării prin masterele din domeniul Sociologiei, formând specialişti care să răspundă nevoilor academice şi ale pieţei muncii.